Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 2/2003

Uchwa?y Senatu

Uchwa?a Nr 52

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie: przyznania okresowego dodatku do wynagrodze? dla pracowników bior?-cych udzia? w procesie realizacji zada? zwi?zanych z prowadzeniem bada? w?as-nych i statutowych w Uniwersytecie.

Na podstawie art.117a ust. 5 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), Senat postanawia co nast?puje:

§ 1

Dopuszcza si? mo?liwo?? przyznania okreso-wego dodatku do wynagrodze? pracownikom bior?cym udzia? w procesie realizacji zada? zwi?zanych z prowadzeniem bada? w?asnych i statutowych.

§ 2

Osobami uprawnionymi do przyznania okreso-wego dodatku do wynagrodze? s?:

- kierownik tematu,

- kierownik jednostki organizacyjnej w poro-zumieniu z kierownikiem tematu,

- Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy z Gospo-dark? lub Dziekan w porozumieniu z kiero-wnikiem tematu.

§ 3

?ród?em finansowania wyp?at okresowych do-datków jest przyznana przez KBN dotacja na finansowanie dzia?alno?ci statutowej i ba-da? w?asnych szkó? wy?szych.

§ 4

Koszty dodatków o których mowa w § 1 wraz z pochodnymi nie mog? przekroczy? w skali roku kalendarzowego 10% przyznanych ?rod-ków finansowych na realizacj? tematu. W wyj?tkowych przypadkach Prorektor DS. Nauki, na wniosek kierownika tematu, mo?e wyrazi? zgod? na zwi?kszenie limitu.

§ 5

Do okresowego dodatku do wynagrodze? ma zastosowanie Uchwa?a Nr 23 Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalania struktury indywidualnych wynagrodze? zasad-niczych w celu naliczania zgodnego z prawem autorskim podatku dochodowego od osób fi-zycznych

§ 6

Kierownik tematu odpowiada za prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z zakresem czynno?ci podlegaj?cych wyp?aconemu dodatkowi do wynagrodze?.

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 kwietnia 2003 roku.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr 53

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja 2003 roku

w sprawie: utworzenia jednostki ogólno-uczelnianej Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie o nazwie Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego.

 

Na podstawie § 21 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1

1. Senat wyra?a zgod? na utworzenie jed-nostki ogólnouczelnianej pod nazw? Aka-demicki O?rodek Przysposobienia Obron-nego.

2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Akademickiego O?rodka Przysposobienia Obronnego spra-wuje prorektor wyznaczony przez rektora.

§ 2

Do zada? Akademickiego O?rodka Przysposo-bienia Obronnego, w szczególno?ci nale?y:

· organizacja szkole? studentów w zakresie przysposobienia obronnego,

· realizacja zaj?? dydaktycznych (konsulta-cji) zgodnie z programem przysposobienia obronnego studentów,

· ewidencja i archiwizowanie dokumentacji zwi?zanej z kszta?ceniem obronnym stu-dentów,

· kwalifikowanie studentów do odbycia przysposobienia obronnego,

· egzaminowanie studentów,

· wspó?praca z prodziekanami i dziekanata-mi wydzia?ów w zakresie organizacji kszta?cenia.

§ 3

Pracami O?rodka kieruje kierownik powo?any przez Rektora.

§ 4

Nadzór nad gospodark? finansow? i materia?o-w? sprawuje dyrektor administracyjny i kwe-stor.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dzier-nika 2003 roku.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr 54

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: wysoko?ci pensum dydaktyczne-go dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, w roku akademickim 2003/2004.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7 art.101 i art.102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz na podsta-wie § 50 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego Senat postanawia co nast?puje:

§ 1

W roku akademickim 2003/2004 obowi?zuj?cy wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi :

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

- prof. zw. i nadzw. z tytu?em - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

- prof. nadzwyczajni ze stop. dr hab. - 195 godzin obliczeniowych rocznie,

- adiunkci (dr, dr hab.) - 210 godzin obli-czeniowych rocznie

- asystenci - 210 godzin obliczeniowych rocznie.

 

2. Pracownicy dydaktyczni:

- st. wyk?adowcy i wyk?adowcy - 360 go-dzin obliczeniowych rocznie.

- lektorzy, instruktorzy i inni równorz?dni - 540 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 2

Nauczycielom akademickim pe?ni?cym fun-kcje kierownicze w uczelni, tj. rektorowi, pro-rektorowi, dziekanowi, prodziekanowi oraz cz?onkom Pa?stwowej Komisji Akredytacyj-nej, Centralnej Komisji ds. Tytu?u Naukowego i Stopni Naukowych, Komitetu Bada? Nauko-wych, ustala si? wymiar pensum dydaktyczne-go w wysoko?ci 120 godzin obliczeniowych rocznie.

§ 3

1. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum dydaktycznego.

2. Warunki obni?ania pensum dydaktyczne-go, w przypadku o którym mowa w ust.1, okre?la Uchwa?a nr 50 Senatu Uniwersyte-tu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lute-go 2001 roku.

§ 4

1. Jednostk? organizacyjn?, w ramach której rozlicza si? pensum dydakty-czne jest: instytut, katedra, samodziel-ny zak?ad, klinika, studium, Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

2. Godzin? obliczeniow? stanowi trwaj?-ca 45 minut jedna efektywna godzina ni?ej wymienionych zaj??:

1) wyk?adu, ?wicze? wszystkich ro-dzajów oraz konwersatoriów i se-minariów obj?tych planami stu-diów dziennych, wieczorowych i zaocznych;

2) zaj?? prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magi-sterskiej;

3) zaj?? na studiach doktoran-ckich z przedmiotów okre?lo-nych w minimum programo-wym, stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2001 roku;

4) zaj?? realizowanych w ramach kszta?cenia pedagogicznego, prowadzonych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

 

§ 5

1. Okre?la si? liczebno?? grup ni?ej wyszcze-gólnionych form i rodzajów zaj??:

1) grupy wyk?adowe kierunkowe – ca?y rok studiów (modu? kszta?cenia),

2) grupy wyk?adowe specjalno?ciowe – ca?a grupa specjalno?ciowa,

3) grupy zaj?? ?wiczeniowych, semina-ryjnych, laboratoryjnych - nie wi?cej ni? 24 osoby (II–VI rok studiów) i nie wi?cej ni? 26 osób;

4) grupy zaj?? konwersatoryjnych - nie wi?cej ni? 30 osób,

5) grupy zaj?? wychowania fizycznego i zaj?? w sekcjach sportowych - wg odr?bnych uregulowa? prawnych,

6) grupy zaj?? seminaryjnych – dyplomo-wych - nie wi?cej ni? 12 osób.

2. Ostateczn? liczebno?? poszczególnych grup ?wiczeniowych ustala dziekan wy-dzia?u (kierownik jednostki mi?dzywy-dzia?owej, ogólnouczelnianej) na podsta-wie analizy wysoko?ci dotacji bud?etowej dla danego wydzia?u (jednostki mi?dzywy-dzia?owej, ogólnouczelnianej) oraz specy-fiki przedmiotu.

3. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta, wynikaj?cej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wy-miarze - przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 5 godzin obliczeniowych x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;

2) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? za-j?? dydaktycznych w okre?lonym wy-miarze - zalicza si? 5 godzin oblicze-niowych do uzupe?nienia obowi?zuj?-cego wymiaru pensum dydaktycznego;

3) nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12 prac dyplo-mowych.

4. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagaj?cej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub tere-nowych, uj?tych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” – dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e zaliczy? dodatkowo osobie prowadz?cej 5 godzin obliczeniowych za ka?d? prac?.

5. Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu i programu studiów, nauczycielowi akademickiemu, dziekan mo?e zaliczy? 5 godzin obliczeniowych rocznie za ka?dego studenta.

6. Za sprawowanie opieki nad aktywnym ko?em naukowym dziekan mo?e zaliczy? 15 godzin obliczeniowych rocznie.

7. Za opracowanie materia?u dydaktycznego do prowadzenia zaj?? wg formu?y „kszta?-cenia na odleg?o??”, rektor na wniosek dziekana mo?e zaliczy? nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 6

Ustala si? wska?nik przeliczeniowy do wszy-stkich rodzajów zaj?? dydaktycznych:

1) prowadzonych w j?zyku obcym (z wy??-czeniem zaj?? realizowanych w ramach specjalno?ci neofilologicznych i lektora-tów), po akceptacji takiej formy prowadze-nia zaj?? przez dziekana wydzia?u, w wy-soko?ci - 3,0;

2) pozosta?ych w wysoko?ci - 1,0.

 

§ 7

Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnie? okre?laj? odr?bne przepisy, przy czym skutki finansowe tych decyzji ob.-ci??aj? koszty dzia?alno?ci dydaktycznej wy-dzia?u (jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólno-uczelnianej).

 

§ 8

1. Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje dodatkowe wynagrodzenie za zaj?cia dy-daktyczne wykonane ponad pensum usta-lone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 niniejszej uchwa?y z wyj?tkiem nauczyciela akade-mickiego, któremu obni?ono wymiar pen-sum dydaktycznego z przyczyn okre?lo-nych w § 3.

2. Wysoko?? najni?szego wynagrodzenia za jedn? godzin? zaj?? dydaktycznych po-nad ustalone pensum okre?la rektor odr?-bnym zarz?dzeniem.

 

§ 9

1. Dziekan zobowi?zuje kierowników wszy-stkich jednostek dydaktycznych do takiej organizacji procesu dydaktycznego, które-go realizacja (rozliczanie roku akademic-kiego 2003/2004) nie spowoduje przekro-czenia ?rodków finansowych na wynagro-dzenia osobowe danej jednostki.

2. Niedobór pensum dydaktycznego nauczy-ciela akademickiego w macierzystej jed-nostce rozliczeniowej w roku akademic-kim 2003/2004 mo?e by? odpracowany za zgod? dziekana i kierowników przed-miotów w innej jednostce dydaktycznej, w której wyst?puj? godziny ponadwymia-rowe.

 

§ 10

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2003 r.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr 55

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych w roku akademickim 2003/2004.

 

Na podstawie § 10 ust.1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyj-n? w sk?adzie:

Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Józef Górnie-wicz

V-ce Przewodnicz?cy - dr hab. Janusz Pie-chocki, prof. UWM

Cz?onkowie:

- Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwie-rz?t - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Biologii - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospo-darki Przestrzennej - dr in?. Wojciech Cy-merman

- Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospo-darki Przestrzennej - dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki - dr hab. Szczepan Brym, prof.UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki - dr Jan Jakóbowski

- Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego - dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego - dr Danuta Ossowska

- Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowis-ka i Rybactwa - dr hab. Pawe? Brzuzan

- Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowis-ka i Rybactwa - dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci - dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?ro-dowiska i Rolnictwa - prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

- Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?ro-dowiska i Rolnictwa - prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski

- Przedstawiciel Wydzia?u Zarz?dzania – dr in?. Ma?gorzata Juchniewicz

- Przedstawiciel Wydzia?u Zarz?dzania - dr in?. Miros?aw Gornowicz

- Przedstawiciel Wydzia?u Prawa i Admini-stracji - dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM

- Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicz-nych – dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak

- Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicz-nych - dr in?. El?bieta Szafranko

- Przedstawiciel Wydzia?u Medycyny Wetery-naryjnej - prof. dr hab. Wojciech Szweda

- Przedstawiciel Wydzia?u Teologii - ks.dr Jan Guzowski

- Przedstawiciel Wydzia?u Pedagogiki i Wy-chowania Artystycznego - dr hab. Alicja Ki-cowska, prof. UWM

- Przedstawiciel Wydzia?u Pedagogiki i Wy-chowania Artystycznego - dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM

- Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego – Tomasz Rynkowski

Sekretarz - mgr in?. Irena Koz?owska.

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wy-dzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymie-nionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr 56

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

zmieniaj?ca Uchwa?? Nr 25 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w spra-wie zasad i trybu przyjmowania kandyda-tów na I rok studiów dziennych i wieczoro-wych w Uniwersytecie w 2003 roku.

 

W oparciu o art.141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów, Senat uchwala zasady i tryb przyjmowania na studia dzienne i wieczorowe w Uniwersytecie w 2003 r., na kierunki na których przewidziano egzaminy wst?pne, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”.

 

§ 1

I. Zasady rekrutacji na studia: jednolite ma-gisterskie oraz zawodowe:

1. Nabór kandydatów na studia dzienne na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu matu-ralnego z?o?onego na poziomie co naj-mniej podstawowym lub rozszerzonym z obowi?zkowych przedmiotów: matema-tyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jed-nego przedmiotu przedstawionego do wy-boru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y z zastrze?eniem ust.2).

2. Nabór kandydatów na studia dzienne – ab-solwentów szkó? lub oddzia?ów z naucza-niem ojczystego j?zyka mniejszo?ci naro-dowej, na kierunkach, na których przewi-dziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na po-ziomie co najmniej podstawowym lub rozszerzonym z obowi?zkowych przed-miotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, ojczysty j?zyk mniej-szo?ci narodowej a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedsta-wionego do wyboru. (za??cznik 1 do ni-niejszej uchwa?y).

3. Nabór kandydatów na studia wieczorowe na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu matu-ralnego z?o?onego na poziomie co naj-mniej podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatko-wego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y z zastrze?eniem ust. 4).

4. Nabór kandydatów na studia wieczorowe – absolwentów szkó? lub oddzia?ów z na-uczaniem ojczystego j?zyka mniejszo?ci narodowej, na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na po-ziomie co najmniej podstawowym z obo-wi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, ojczysty j?zyk mniejszo?ci narodowej a tak?e z dodatkowego co najmniej jed-nego przedmiotu przedstawionego do wy-boru. (za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y).

 

§ 2

1. Na kierunkach studiów dziennych i wie-czorowych, na których w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym) kan-dydat mo?e uzyska? maksymalnie 100 punktów, tj. biologia, biotechnologia, we-terynaria, geodezja i kartografia, informa-tyka, zarz?dzanie i marketing, gospodarka przestrzenna, prawo, dziennikarstwo i ko-munikacja spo?eczna - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lo-ny w punktach, przeliczany zostaje wg za-sady: sum? uzyskanych punktów w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego na ?wiadectwie dojrza?o?ci nale?y podzie-li? przez wspó?czynnik 4.

2. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci wi?cej ni? 4 przedmio-tów do przeliczania wyniku egzaminu ma-turalnego w cz??ci zewn?trznej, uwzgl?-dnia si? warto?? wspó?czynnika odpowia-daj?cego liczbie przedmiotów.

3. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z da-nego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.

4. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony” na jednym lub dwóch poziomach na pod-stawie wyników olimpiady lub posiadane-go certyfikatu j?zykowego, do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 pun-któw z danego przedmiotu.

 

§ 3

1. Na kierunkach studiów dziennych, na któ-rych w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym), kandydat oceniany jest w skali 2-5, tj. filologia polska, matematy-ka, teologia, politologia, filozofia, filologia o specjalno?ciach: filologia wschodnios?o-wia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem nie-mieckim, filologia rosyjska z j?zykiem an-gielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zew-n?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela A).

2. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z da-nego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.

3. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony” na jednym lub dwóch poziomach na pod-stawie wyników olimpiady lub posiada-nego certyfikatu j?zykowego, do oblicze-nia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 punktów z danego przedmiotu.

4. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci wi?cej ni? 4 przedmio-tów – wynik egzaminu maturalnego w cz?-?ci zewn?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela B).

 

§ 4

1. Na kierunku studiów dziennych – filolo-gia, specjalno?ci: filologia angielska, filo-logia germa?ska – wynik egzaminu ma-turalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony w punktach, przeliczany zostaje wg za-sady: sum? uzyskanych punktów w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego na ?wiadectwie dojrza?o?ci nale?y podzie-li? przez wspó?czynnik 2,66.

2. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci wi?cej ni? 4 przedmio-tów - wynik egzaminu maturalnego w cz?-?ci zewn?trznej okre?lony w punktach, przeliczany zostaje wg zasady: sum? uzys-kanych punktów w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego na ?wiadectwie dojrza?o?ci nale?y podzieli? przez wspó?-czynnik 3,33.

3. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z dane-go przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.

4. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony” na jednym lub dwóch poziomach na pod-stawie wyników olimpiady lub posiadane-go certyfikatu j?zykowego, do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 pun-któw z danego przedmiotu.

 

§ 5

1. Po zako?czeniu egzaminu lub dokonaniu czynno?ci okre?lonych w § 2, 3, 4, wydzia-?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów na podstawie uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych lub wyników egzaminu maturalnego.

2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonych w ust. 1 wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok stu-diów.

 

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 czerwca 2003 roku.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik Nr 1 do Uchwa?y Senatu Nr 56

z dnia 23 maja 2003 r.

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów dziennych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie w 2003 roku

Lp

Kieru-nek studiów

Uwzgl?dniane przedmioty w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego wyst?puj?ce na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Przedmioty obowi?zkowe

poziom

podstawowy*/rozsze-rzony**

Przedmioty

do wyboru

(dokona? wyboru co najmniej jednego z przedstawionych poni?ej)

1

Wetery-naria

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1. biologia

2. chemia

3. fizyka z astronomi?

4. j?zyk obcy nowo?ytny***

2

Biologia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1.biologia

2. chemia

3. geografia

 

3

Biotech-nologia

 

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. chemia

3. fizyka z astronomi?

4

Prawo

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1. historia

2. geografia

3. wiedza o spo?ecze?stwie

5

Zarz?-dzanie

i marke-ting

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1. geografia

2. informatyka

3. j?zyk obcy nowo?ytny ***

4. wiedza o spo?ecze?stwie

6

Teologia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1. biologia

2. chemia

3. historia

4. historia sztuki

5. filozofia

6. wiedza o spo?ecze?stwie

7. fizyka z astronomi?

8. geografia

9. j?zyk obcy nowo?ytny***

10. j?zyk obcy klasyczny****

7

Filozofia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. filozofia

3. historia

4. wiedza o spo?ecze?stwie

8

Politolo-gia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. geografia

2. historia

3. j?zyk obcy nowo?ytny***

4. wiedza o spo?ecze?stwie

9

Filologia polska

1. j?zyk polski **

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. filozofia

2. historia

3. historia sztuki

4. j?zyk obcy klasyczny****

10

Filologia

 

 

10.1

- sp. filologia angielska

1. j?zyk polski **

2. j?zyk obcy nowo?ytny – angielski**

3. matematyka*

1. historia

2. j?zyk obcy klasyczny (?acina)

3. j?zyk obcy nowo?ytny***

10.2

- sp. filologia germa?ska

1. j?zyk polski **

2. j?zyk obcy nowo?ytny – niemiecki**

3. matematyka*

10.3

- sp. fil. wschodnios?owia?ska.

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy

nowo?ytny *

3. matematyka*

1. historia

2. j?zyk obcy nowo?ytny***

10.4

- sp. filologia ukrai?ska

10.5

- sp. filologia ukrai?sko-polska

10.6

- sp. fil. rosyjska z j?zykiem niemiec-kim

10.7

- sp. fil. rosyjska z j?zykiem angielskim

11

Geode-zja

i karto-grafia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. chemia

3. fizyka z astronomi?

4. geografia

5. informatyka

6. j?zyk obcy nowo?ytny***

12

Gospo-darka przes-trzenna

13

Matema-tyka

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. chemia

3. geografia

4. fizyka z astronomi?

5. informatyka

14

Informa-tyka

15

Eduka-cja artysty-czna

w zakresie sztuk plastycz-nych

1. Egzamin praktyczny a/ – rysunek i malarstwo

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. historia sztuki

2. historia

16

Dzienni-karstwo i komuni-kacja spo?ecz-na

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. j?zyk polski

2. historia

3 wiedza o spo?ecze?stwie

a/ wynik cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego zostaje uznany w przypadku uzyskania przez kandydata z egzaminu praktycznego oceny co najmniej dostatecznej;

*** j?zyk obcy nowo?ytny jako przedmiot wybrany nie mo?e by? tym samym j?zykiem obcym nowo?ytnym, który zdawany by? jako przedmiot obowi?zkowy;

**** j?zyk obcy klasyczny do wyboru: ?acina lub greka

 

_________________________________________

Za??cznik Nr 2 do Uchwa?y Senatu Nr 56

z dnia 23 maja 2003 r.

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów wie-czorowych Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie w 2003 roku

Lp.

Kieru-nek studiów

Uwzgl?dniane przedmioty w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego wyst?puj?ce na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy*/

rozszerzony**

Przedmioty

do wyboru (dokona? wyboru

co najmniej jednego

z przedstawionych poni?ej)

1

Informa-tyka

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. chemia

3. fizyka z astronomi?

4. geografia

5. informatyka

 

Tabela A

Zasady przeliczania punktów uzyskanych

z zewn?trznej cz??ci egzaminu maturalnego

Liczba uzyskanych punktów na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Ocena

200

3,0

201 –250

3,5

251 –300

4,0

301 –350

4,5

351 –400

5,0

 

Tabela B

Zasady przeliczania punktów uzyskanych

z zewn?trznej cz??ci egzaminu maturalnego

Liczba uzyskanych punktów na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Ocena

250

3,0

251 –312

3,5

313 –374

4,0

375 –436

4,5

437 –500

5,0

 

_________________________________________

Uchwa?a Nr 57

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

zmieniaj?ca Uchwa?? Nr 26 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w spra-wie: zasad i trybu przyjmowania kandyda-tów na I rok studiów zaocznych w Uniwer-sytecie w 2003 roku.

 

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów, Se-nat uchwala zasady i tryb przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2003 r., na kierunki na których przewidziano egzaminy wst?pne, kandydatów posiadaj?cych ?wiade-ctwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”.

 

§ 1

I. Zasady rekrutacji na studia: jednolite ma-gisterskie oraz zawodowe:

1. Nabór kandydatów na studia zaoczne na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu matural-nego z?o?onego na poziomie co najmniej podstawowym z obowi?zkowych przed-miotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedsta-wionego do wyboru (za??cznik 1 do niniej-szej uchwa?y z zastrze?eniem ust. 2).

2. Nabór kandydatów na studia zaoczne – ab-solwentów szkó? lub oddzia?ów z naucza-niem ojczystego j?zyka mniejszo?ci naro-dowej, na kierunkach, na których przewi-dziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego eg-zaminu maturalnego z?o?onego na pozio-mie co najmniej podstawowym z obowi?-zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, ojczysty j?-zyk mniejszo?ci narodowej a tak?e z do-datkowego co najmniej jednego przedmio-tu przedstawionego do wyboru. (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y).

 

§ 2

1. Na kierunkach studiów zaocznych, na któ-rych w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym), kandydat oceniany jest w skali 2-5, tj. matematyka, teologia, poli-tologia, filologia o specjalno?ciach: filo-logia rosyjska, filologia ukrai?ska, edu-kacja artystyczna w zakresie sztuk plas-tycznych – wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony w pun-ktach, tj. suma punktów, przeliczony zos-taje wg zasady (tabela A).

2. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci wi?cej ni? 4 przedmio-tów – wynik egzaminu maturalnego w cz?-?ci zewn?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela B).

3. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z dane-go przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.

4. W przypadku wyst?powania na ?wiade-ctwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony” na jednym lub dwóch poziomach na pod-stawie wyników olimpiady lub posiadane-go certyfikatu j?zykowego, do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 pun-któw z danego przedmiotu.

 

§ 3

1. Po zako?czeniu egzaminu lub dokonaniu czynno?ci okre?lonych w § 2 wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?-dzaj? rankingow? list? kandydatów na podstawie uzyskanej ??cznej liczby pun-któw z przedmiotów egzaminacyjnych lub wyników egzaminu maturalnego.

2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonych w ust. 1 wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok stu-diów.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 czerwca 2003 roku.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Za??cznik Nr 1 do Uchwa?y Senatu Nr 57

z dnia 23 maja 2003 r.

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów zaocznych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie w 2003 roku

 

Lp.

Kierunek studiów

Uwzgl?dniane przedmioty w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego wyst?puj?ce na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Przedmioty obowi?zkowe

poziom

podstawowy*/

rozszerzony**

Przedmioty

do wyboru (dokona? wyboru co najmniej jednego z przedstawionych poni?ej)

1

Teologia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka *

1. biologia

2. chemia

3. historia

4. historia sztuki

5. filozofia

6. wiedza o spo?ecze?stwie

7. fizyka z astronomi?

8. geografia

9. j?zyk obcy nowo?ytny***

10. j?zyk obcy klasyczny****

2

Politologia

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. geografia

2. historia

3. j?zyk obcy nowo?ytny***

4. wiedza o spo?ecze?stwie

3

Filologia

3.1

- sp. fil. Rosyjska

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy

nowo?ytny – rosyjski*

3. matematyka*

1. historia

2. j?zyk obcy nowo?ytny***

3.2

- sp. filologia ukrai?ska

4

 

 

Matema-tyka

 

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. biologia

2. chemia

3. geografia

4. fizyka z astronomi?

5. informatyka

5

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycz-nych

1. Egzamin praktyczny

a/ – rysunek i malarstwo

1. j?zyk polski *

2. j?zyk obcy nowo?ytny*

3. matematyka*

1. historia sztuki

2. historia

a/ wynik cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego zostaje uznany w przypadku uzyskania przez kandydata z egzaminu praktycznego oceny co najmniej dostatecznej,

*** j?zyk obcy nowo?ytny jako przedmiot wybrany nie mo?e by? tym samym j?zykiem obcym nowo?ytnym, który zdawany by? jako przedmiot obowi?zkowy;

**** j?zyk obcy klasyczny do wyboru: ?acina lub greka

_________________________________________

 

Tabela A

Zasady przeliczania punktów uzyskanych

z zewn?trznej cz??ci egzaminu maturalnego

Liczba uzyskanych punktów

na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Ocena

200

3,0

201 –250

3,5

251 –300

4,0

301 –350

4,5

351 –400

5,0

 

Tabela B

Zasady przeliczania punktów uzyskanych

z zewn?trznej cz??ci egzaminu maturalnego

Liczba uzyskanych punktów

na ?wiadectwie dojrza?o?ci

Ocena

250

3,0

251 –312

3,5

313 –374

4,0

375 –436

4,5

437 –500

5,0

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 58

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.dr.hab. Andrzejowi Dubasowi.

 

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uw-zgl?dniaj?c przedstawiony przez Promotora wniosek, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof.dr.hab. ANDRZEJOWI DUBASOWI

w uznaniu wybitnych zas?ug w organizacji nauki i systemowej transformacji szkolnictwa wy?szego w Polsce oraz za wieloletni? twórcz? wspó?prac? ze ?rodowiskiem naukowym Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie.

 

§ 2

Wniosek Promotora w tej sprawie stanowi za-??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 59

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: warunków przyznawania stypen-diów studentom wykonuj?cym czynno?ci asystenta-sta?ysty.

Na podstawie art. 28 w zwi?zku z art. 151 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkol-nictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) pos-tanawia si?, co nast?puje:

§ 1

1. W Uniwersytecie stwarza si? mo?liwo?ci korzystania z funduszu stypendialnego przez studentów wykonuj?cych czynno?ci asystenta-sta?ysty.

2. Wysoko?? funduszu ustala Rektor po za-si?gni?ciu opinii Komisji ds. Kadrowych oraz Komisji Rozwoju i Finansów Uczel-ni, bior?c pod uwag? potrzeby i mo?liwo-?ci finansowe Uniwersytetu.

3. Warunki przyznawania stypendium okre-?la Regulamin stanowi?cy za??cznik nr 1 do niniejszej uchwa?y.

§ 2

Traci moc Uchwa?a Nr 24 Senatu Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie warunków przyznawania stypendiów studentom wykonu-j?cym czynno?ci asystenta-sta?ysty.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 czerwca 2003 roku

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Za??cznik Nr 1 do Uchwa?y Senatu Nr 59

z dnia 23 maja 2003 r.

REGULAMIN

korzystania z funduszu stypendialnego

dla studentów wykonuj?cych czynno?ci asystenta-sta?ysty

§ 1

Student podczas jednego z dwóch ostatnich lat studiów magisterskich mo?e przygotowywa? si? w charakterze asystenta-sta?ysty do podj?-cia obowi?zków nauczyciela akademickiego.

§ 2

Za wykonywanie czynno?ci asystenta-sta?ysty w pe?nym wymiarze zaj?? Rektor mo?e stu-dentowi przyzna? stypendium na czas okre?lo-ny, po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji ds. Kadr.

 

§ 3

Do pe?nego wymiaru zaj?? asystenta-sta?ysty zalicza si?:

1. Wspó?prowadzenie zaj?? dydaktycznych okre?lonych w umowie, w wymiarze nie przekraczaj?cym 150 godzin obliczenio-wych odpowiadaj?cych 45 minutom, do których zalicza si? ?wiczenia laborato-ryjne, projektowe i terenowe,

2. Zaj?cia organizacyjne niezb?dne do pro-wadzenia dydaktyki w wymiarze okre?lo-nym przez kierownika jednostki organiza-cyjnej, w szczególno?ci:

1) przygotowanie pomocy dydaktycz-nych,

2) przygotowanie sal dydaktycznych,

3) obs?uga nowoczesnych ?rodków au-diowizualnych wykorzystywanych podczas zaj?? dydaktycznych.

3. Prace badawcze niezb?dne do prowadze-nia zaj?? dydaktycznych.

§ 4

Miesi?czna stawka stypendium stanowi 1/10 kwoty wynikaj?cej z iloczynu ?redniej stawki za godziny ponadwymiarowe okre?lone dla asystenta w rozporz?dzeniu Ministra Edu-kacji Narodowej w sprawie wynagradzania na-uczycieli akademickich razy liczba ustalonych przez Dziekana godzin pensum dydaktycznego w danym roku akademickim.

§ 5

1. Na podstawie pozytywnej opinii Ko-misji ds. Kadr oraz zgody Rektora w sprawie przyznania ?rodków finanso-wych - wniosek o przyznanie stypen-dium przedstawia Dziekan, po uzyska-niu opinii kierownika jednostki orga-nizacyjnej zatrudniaj?cej asystenta-sta-?yst?, promotora pracy magisterskiej, Prodziekana ds. Studenckich oraz Rady Wydzia?u.

2. Stypendium mo?e by? przyznane nieza-le?nie od innych form pomocy material-nej.

§ 6

Wzór umowy o wykonywanie czynno?ci asys-tenta-sta?ysty okre?li Rektor po uzyskaniu opi-nii Komisji ds. Kadr.

§ 7

Zmiana regulaminu mo?e nast?pi? wy??cznie uchwa?? Senatu

_________________________________________

Uchwa?a Nr 60

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: trybu udzielania urlopów wypo-czynkowych nauczycielom akademickim.

Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wy-miarze 36 dni roboczych w ci?gu roku.

§ 2

Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w osta-tnim dniu poprzedzaj?cym letni? przerw? w zaj?ciach dydaktycznych, a prawo do dru-giego i dalszych urlopów – z pocz?tkiem ka?-dego nast?pnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na czas okre?lony, krótszy ni? dziesi?? miesi?-cy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracow-anego okresu i powinien go wykorzysta? w okresie obowi?zywania umowy o prac?.

§ 4

W razie niewykorzystania przez nauczyciela akademickiego przys?uguj?cego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwi?zania lub wyga?ni?cia stosunku pracy, powo?ania do zasadniczej s?u?by wojskowej albo do od-bywania zast?pczo obowi?zku tej s?u?by, do okresowej s?u?by wojskowej lub do odby-wania d?ugotrwa?ego przeszkolenia wojskowe-go – nauczycielowi akademickiemu przys?ugu-je ekwiwalent pieni??ny za okres nie wyko-rzystanego urlopu, je?eli ustanie stosunku pra-cy nie nast?pi?o z przyczyn powoduj?cych utrat? prawa do urlopu wypoczynkowego.

 

§ 5

1. Urlop wypoczynkowy powinien by? prze-de wszystkim wykorzystany w czasie wol-nym od zaj?? dydaktycznych.

2. Udzielenie urlopu w innym terminie, nie zwalnia nauczyciela akademickiego z wykonania pensum rocznego, z wyj?-tkiem sytuacji udzielenia urlopu wypo-czynkowego:

a) po urlopie macierzy?skim

b) na skutek przed?u?enia pobytu nauczy-ciela akademickiego na sta?u zagra-nicznym

c) w przypadku rozwi?zania umowy o prac? w trakcie roku akademickiego.

§ 6

Urlop wypoczynkowy powinien by? wykorzy-stany w ca?o?ci. Na wniosek nauczyciela aka-demickiego urlop mo?e by? podzielony na cz?-?ci. Co najmniej jedna cz??? urlopu powinna obejmowa? nie mniej ni? 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 7

Urlop powinien by? udzielony zgodnie z planem urlopów.

Plan urlopów na dany rok kalendarzowy ustala kierownik jednostki organizacyjnej, bior?c pod uwag? wnioski pracowników oraz konieczno?? zapewnienia normalnego toku pracy jednostki.

Plan urlopów powinien zawiera? terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych z podpisem pracownika, stanowi?cym po-twierdzenie przyj?cia tego terminu do wia-domo?ci.

Plan urlopów o którym mowa w ust. 2 kie-rownik jednostki organizacyjnej przekazu-je do Sekcji Kadr w terminie do 15 czerw-ca ka?dego roku kalendarzowego.

§ 8

1. Urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim udzielaj?:

a) w instytutach – dyrektorzy instytutów,

b) w katedrach, zak?adach oraz w innych wydzia?owych jednostkach organiza-cyjnych – kierownicy tych jednostek,

c) w mi?dzywydzia?owych i ogólno-uczelnianych jednostkach organizacyj-nych Uniwersytetu – kierownicy tych jednostek.

2. Urlopu wypoczynkowego:

a) prodziekanom, dyrektorom instytutów, kierownikom katedr i zak?adów oraz kierownikom innych jednostek organi-zacyjnych wydzia?u – udzielaj? dzie-kani wydzia?ów,

b) kierownikom mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych jednostek orga-nizacyjnych Uniwersytetu – udziela prorektor sprawuj?cy nadzór meryto-ryczny,

c) prorektorom i dziekanom – udziela re-ktor.

3. Nauczyciel akademicki sprawuj?cy fun-kcj? kierownicz? powinien pisemnie wyz-naczy? osob? zast?puj?c? go podczas urlo-pu wypoczynkowego.

 

§ 9

Za prawid?owe i terminowe wykorzystanie urlopów wypoczynkowych nauczycieli akade-mickich odpowiada kierownik jednostki orga-nizacyjnej. Kontrol? nad prawid?owym i termi-nowym wykorzystaniem urlopów wypo-czynkowych sprawuje dziekan wydzia?u, a w stosunku do jednostek pozawydzia?owych prorektor.

§ 10

W terminie do 10 dnia po zako?czeniu kwar-ta?u, kierownicy jednostek organizacyjnych przekazuj? do Sekcji Kadr sprawozdania z uwzgl?dnieniem terminów wykorzystanych przez nauczycieli akademickich urlopów wy-poczynkowych.

§ 11

Przesuni?cie zaplanowanego terminu urlopu mo?e nast?pi? na wniosek nauczyciela aka-demickiego umotywowany wa?nymi przyczy-nami po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej lub mo?e by? podyktowane szczególnymi potrzebami Uniwersytetu, je?eli obecno?? nauczyciela akademickiego w uczel-ni jest niezb?dna. Zmiana zaplanowanego ter-minu urlopu wymaga akceptacji osoby spra-wuj?cej kontrol? nad prawid?owym i termi-nowym wykorzystaniem urlopów wypoczyn-kowych.

§ 12

Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów nale?y udzieli? nauczycielowi akade-mickiemu najpó?niej do ko?ca pierwszego kwarta?u nast?pnego roku kalendarzowego.

§ 13

Postanowienia niniejsze dotycz?ce trybu udzie-lania urlopów wypoczynkowych mog? by? zmienione uchwa?? Senatu.

§ 14

Traci moc Uchwa?a Nr 13 Senatu Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczy-cielom akademickim.

§ 15

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwale-nia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 61

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Medal Okoli-czno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie

Uniwersytetowi w Bari

za wspó?prac? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, szczególnie z Wy-dzia?em Prawa i Administracji.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 62

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Medal Okoli-czno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie

Uniwersytetowi w Kaliningradzie

za wspó?prac? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, szczególnie w two-rzeniu Mi?dzynarodowego Centrum Edukacji w Braniewie oraz udzia? w edukacyjnej dzia-?alno?ci tego Centrum.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 63

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Medal Okoli-czno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie

Uniwersytetowi w Splicie

za wspó?prac? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, szczególnie z Wy-dzia?em Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

 

Uchwa?a Nr 64

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Medal Okoli-czno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie

POWSZECHNEMU ZAK?ADOWI UBEZPIECZE? SA

za wspó?prac? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, szczególnie w zakre-sie wspierania statutowej dzia?alno?ci uczelni.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Uchwa?a Nr 65

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 maja roku

w sprawie: przyznania Z?otego Lauru i Od-znaki Honorowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Akademicki przyznaje Z?oty Laur Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie:

Prof.dr.hab. JANOWI GAW?CKIEMU,

Prof.dr.hab. ANDRZEJOWI REJOWSKIEMU,

Prof.dr.hab. TADEUSZOWI STACHOWSKIEMU.

 

§ 2

Senat Akademicki przyznaje Honorow? Od-znak? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

Panu JANOWI ANTOCHOWSKIEMU,

Prof.zw.dr.hab. BAZYLEMU BIA?OKOZOWICZOWI,

Prof.dr hab. MARII BRYLI?SKIEJ,

Dr.hab. GUSTAWOWI D?BNIEWSKIEMU, prof. UWM,

Panu ZDZIS?AWOWI FADROWSKIEMU,

Prof.dr. GIOVANNI GIRONE,

Prof.dr. ANDRIEJOWI KLEMIESZEWOWI,

Prof.dr hab. IRENIE KOCZOWSKIEJ,

Panu JERZEMU MA?KOWSKIEMU,

Panu ANTONIO MUOLO,

Prof.dr.hab. JANOWI SOBCZAKOWI,

Panu ANDRZEJOWI SKÓRZY?SKIEMU,

Prof.dr hab. MARII TKACZUK.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Stanowiska Senatu

 

Stanowisko

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie: dzia?alno?ci naukowo-badawczej.

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uznaje ni?ej wymienione zadania za istotne w dzia?alno?ci naukowo-badawczej UWM:

 

1. Dzia?ania mobilizuj?ce na rzecz udzia-?u w VI Programie Ramowym UE.

2. Uznanie obszarów badawczych VI Programu Ramowego za priorytetowe.

3. Zwi?kszenie aktywno?ci pracowników w pozyskiwaniu ?rodków na badania z KBN i ze ?róde? pozabud?etowych.

4. Tworzenie interdyscyplinarnych ze-spo?ów badawczych z udzia?em pra-cowników sfery produkcyjnej (od ba-da? podstawowych do oferty wdro?e-niowej).

5. Zwi?kszenie efektywno?ci bada? „wdro?eniowych” poprzez:

- ci?g?e uaktualnianie i rozpowszechnia-nie oferty wdro?eniowej,

- kredytowanie bada? o charakterze wdro?eniowym.

6. D??enie do akredytacji laboratoriów i wdra?ania systemów jako?ci.

7. Cykliczna organizacja kursów i szko-le? z zakresu najnowocze?niejszych metod badawczych.

8. O?ywienie dyskusji naukowej poprzez organizacj? regularnych wyk?adów i seminariów we wszystkich jednost-kach organizacyjnych.

9. Wprowadzenie obowi?zku odbycia sta?y naukowych przez nauczycieli akademickich.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenia Rektora

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zarz?dzenie Nr 17

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 10 kwietnia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych w jed-nostkach naukowo-dydaktycznych na Wy-dziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Senatu Nr 49 z dnia 28 marca 2003 r. i Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2003 r. wprowadza si? w stru-kturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:

1) na Wydziale Humanistycznym:

· znosi si? Zak?ad Stosunków Mi?dzy-narodowych;

· tworzy si?:

o Zak?ad Mi?dzynarodowych Sto-sunków Politycznych,

o Zak?ad Mi?dzynarodowych Sto-sunków Gospodarczych;

2) na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego:

· zmienia si? nazw? Katedry Pedagogiki Szko?y Wy?szej na Katedr? Socjaliza-cji;

· zmienia si? nazw? Zak?adu Pedeutolo-gii na Zak?ad Aksjologii i Deontologii Pedagogicznej.

§ 2

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, z moc? od 1 kwietnia 2003 r.

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 18

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2003 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zak?ado-wego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiad-cze? Socjalnych, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. Rozdzia? III pkt I ppkt 2 otrzymuje brzmie-nie:

„2. Udzielenie pracownikowi pomocy z Funduszu mo?e nast?pi? po up?ywie dwu-letniego okresu zatrudnienia w Uniwersytecie. Wymagany sta? pracy nie dotyczy absolwen-tów studiów doktoranckich zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego na czas nie okre?lony.”

2. W rozdziale III pkt II ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uzupe?nienie wk?adu w?asnego na bu-dow? domu jednorodzinnego, je?eli za-awansowanie robót budowlanych osi?-gn??o stan „0” tj.: wykonano strop nad piwnic? w przypadku budynku podpiwni-czonego, wykonano strop nad parterem w przypadku budynku nie podpiwniczo-nego lub udokumentowano udzia? w?asny w budowie w wysoko?ci co najmniej 20% w przypadku innych form budownictwa np. „kanadyjskiego”

- nie wi?cej ni? 30 000 z?. do wniosku o po?yczk? nale?y do??czy? pozwolenie na budow? oraz ksero dziennika budowy o stanie zaawansowania robót.”

3. W rozdziale III pkt II ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Pracownik, który uzyska? w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 2002 roku po?yczk?, o której mowa w punktach 1 do 4, mo?e ubiega? si? o uzupe?nienie po?yczki do kwoty 5 000 z? bez dodatkowego udokumentowania. Sp?at? po?yczki uzupe?niaj?cej ustala si? na okres do trzech lat. Prawo ubiegania si? o uzupe?nienie po?yczki wygasa z dniem 31 grudnia 2003 roku.”

4. W za??czniku Nr 2 do Regulaminu § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9

Przyjmowanie lub zdawanie domku nast?-puje ostatniego dnia turnusu, tj. w pi?tek lub w sobot? – przyjmowanie po 1400 i zdawanie do 1200. Osoba zdaj?ca (przyj-muj?ca) domek ponosi koszty zwi?zane z niedotrzymaniem powy?szego ustale-nia.”

5. W za??czniku Nr 4 do Regulaminu w § 3 s?owo „poniedzia?ek” zast?puje si? s?o-wem „czwartek”, za? § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. W czwartek od godz. 700 do godz. 730 Sekcja Socjalna przyjmuje zg?oszenia na wypo?yczenie ?odzi ?aglowej na okres od czwartku do ?rody nast?pnego tygo-dnia, a nast?pnie ustala kolejno??, w któ-rej ch?tni do wypo?yczenia b?d? wybiera? dzie? tygodnia na podstawie kolejno?ci zg?osze? oraz wcze?niejszego korzysta-nia.”

6. Nag?ówek za??cznika Nr 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Zasady, kryteria i terminarz ubiegania si? o dofinansowanie ?wiadcze? zwi?zanych z indywidualnym wypoczynkiem praco-wnika organizowanym we w?asnym za-kresie (tzw. wczasy turystyczne)”

7. W za??czniku Nr 6 do Regulaminu §§ 6 i 7 otrzymuj? brzmienie:

„ § 6

Wyp?ata dofinansowania na wypoczynek organizowany we w?asnym zakresie, na-st?puje 1 lipca na podstawie wniosków z?o?onych do 5 czerwca.

§ 7

1. Dopuszcza si? mo?liwo?? sk?adania przez pracowników wniosków o dofi-nansowanie wypoczynku organizowa-nego we w?asnym zakresie, w termi-nie najpó?niej do 15 pa?dziernika. Wyp?ata dofinansowania dokonywana jest w terminach 31 sierpnia, 30 wrze?nia i 31 pa?dziernika.

2. Dopuszcza si? mo?liwo?? wyp?aty uzupe?niaj?cego dofinansowania do wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie bez konieczno-?ci ponownego sk?adania wniosku, po rozliczeniu ?rodków funduszu so-cjalnego w miesi?cu listopadzie.

3. Pracownik, który po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym z?o?y wniosek o dofinansowanie wypoczyn-ku organizowanego we w?asnym za-kresie po dniu 15 pa?dziernika, mo?e otrzyma? wy??czanie dofinansowanie uzupe?niaj?ce, o którym mowa w ust. 2.”

8. W za??czniku Nr 7 do Regulaminu § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5

Pracownicy, emeryci i renci?ci, którzy po-kryli koszty za zorganizowany wypoczy-nek dzieci i m?odzie?y przed 15 maja, otrzymaj? zwrot nale?no?ci do wysoko?ci przyznanego dofinansowania, ale nie wy?szej ni? koszt wypoczynku na pod-stawie przed?o?onej faktury VAT lub ra-chunku uproszczonego. Zwrot nale?no?ci nast?puje z ko?cem ka?dego miesi?ca, po-cz?wszy od 30 czerwca.”

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 19

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Edukacja elementarna”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplo-mowe w zakresie: „Edukacja elementar-na”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiada-j?cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia z moc? od 19 grudnia 2002 r.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 20

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

zmieniaj?ce Zarz?dzenie Nr 10 Rektora UWM z dnia 1 marca 2000 roku w sprawie ramowych zasad tworzenia i organiza-cji studiów podyplomowych w Uniwer-sytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385), § 8 pkt 3 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 1991 r. w spra-wie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84 poz. 380), § 12 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 pa?dziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta?cenia ogólnego doros?ych (Dz. U. Nr 103 poz. 472) oraz § 4 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 31 sierpnia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

W Zarz?dzeniu Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 roku w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomo-wych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadza si? nast?puj?ce zmia-ny:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o utworzenie studiów pody-plomowych powinien okre?la?:

a. nazw? studium,

b. ogóln? charakterystyk? merytoryczn? programu studiów,

c. obsad? personaln? zaj??,

d. miejsce i czas trwania studiów (liczba semestrów) oraz system prowadzenia (dzienne, wieczorowe, zaoczne),

e. szczegó?owe zasady i tryb przyjmowa-nia kandydatów na studia,

f. wst?pn? kalkulacj? studiów.”

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studia podyplomowe powinny trwa? nie krócej ni? 1 semestr, w wymiarze go-dzinowym nie mniejszym ni? 100 godzin i nie d?u?ej ni? 4 semestry.”

3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik studium mo?e powo?a?:

a. swojego zast?pc? spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy;

b. sekretarza.”

 

§ 2

Ustala si? wzór druku „Planowany kosztorys studium podyplomowego”, stanowi?cy za??-cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 21

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie: odp?atno?ci za zaj?cia dydak-tyczne w Uniwersytecie, w roku akade-mickim 2003/2004.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 202 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz na podstawie § 8 i 9 ust. 2 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finanso-wej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz.380 z pó?n.zm.), stanowi si?, co nast?puje :

 

§ 1

Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne na studiach wieczorowych i zaocznych: I-V roku studiów zawodowych i magister-skich, magisterskich uzupe?niaj?cych oraz na studiach eksternistycznych.

Pobiera si? op?at? za powtarzanie przed-miotów na studiach dziennych oraz za pow-tarzanie przedmiotów realizowanych w ra-mach przygotowania pedagogicznego, pro-wadzonych systemem dziennym w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej.

Pobiera si? op?at? pe?n? lub cz??ciow? (w przypadku dofinansowania MENiS) na studiach podyplomowych i wszystkich kursach specjalnych organizowanych przez Uniwersytet.

Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne realizowane systemem wieczorowym i za-ocznym w semestrach od I do X, w ramach przygotowania pedagogicznego prowadzo-nego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

§ 2

Kwota odp?atno?ci na poszczególnych rodza-jach i semestrach studiów wieczorowych i za-ocznych wynosi:

1) Magisterskie, zawodowe (in?ynierskie i li-cencjackie) oraz magisterskie uzupe?nia-j?ce - odpowiednio (studia zaoczne – wg za??cznika nr 1 i studia wieczorowe – wg za??cznika nr 2).

2) Magisterskie studia uzupe?niaj?ce we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota oraz z Uniwersytetem New Brunswick

- specjalno?? zarz?dzanie w agrobiznesie - 3.000 z? za ka?dy semestr,

- specjalno?? zarz?dzanie w biznesie i ad-ministracji - 4.000 z? za ka?dy semestr.

3) Magisterskie eksternistyczne – 350 z? za ka?dy przedmiot

4) Realizowanie przedmiotów na innych se-mestrach (w ramach odrabiania ró?nic pro-gramowych) 50% kosztów ka?dego przed-miotu (niezale?nie od semestru) - za jedn? godzin? dydaktyczn?:

5) Powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów):

a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);

b) od III do X semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

6) Powtarzanie okre?lonego poziomu (semes-tru) j?zyka obcego (lektoratu) - 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

7) Powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?-ceniem nauczycieli - 8,00 z? za jedn? go-dzin? dydaktyczn?.

8) Powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kul-turze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, eko-nomia, prawo, realizowanych na poszcze-gólnych kierunkach - 8,00 z? za jedn? go-dzin? dydaktyczn?.

9) Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka na-uczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

10) W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem wieczorowym i zaocznym w Centrum Edukacji Nauczy-cielskiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) na semestrach od I do X wg pe?nych kosz-tów realizacji przedmiotu (ów) – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

11) Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ra-mach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie zaocznej i wie-czorowej w Centrum Edukacji Nauczy-cielskiej wynosi 200 z? za ka?dy semestr.

 

§ 3

Studia dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane sys-temem dziennym w Centrum Edukacji Nau-czycielskiej s? nieodp?atne.

Na studiach dziennych pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) – za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);

b) od III do XI semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).

3. Za powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru) j?zyka obcego (lektoratu) - 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

4. Za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?-ceniem nauczycieli - 8,00 z? za jedn? go-dzin? dydaktyczn?.

5. Za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, wg schematu modu?o-wego tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozo-fia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierun-kach - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktycz-n?.

6. Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowa-nego na poszczególnych kierunkach - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku stu-diów (wg za??cznika 3).

7. W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, po-biera si? op?at? za powtarzanie przedmiotu (ów) w semestrach od I do X wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

 

§ 4

Je?eli student studiów dziennych, wieczoro-wych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 z? .

§ 5

Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4,5,6,7,8,9,10 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6,7 dotycz? zaj?? reali-zowanych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nie-odp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wy-k?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre-?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

 

§ 6

Nauczyciele kierowani przez Kuratoria O?-wiaty, za studia wymienione w § 2 pkt.1, wno-sz? op?at? w pe?nej wysoko?ci przed rozpo-cz?ciem semestru. Po otrzymaniu przez uczel-ni? dofinansowania MENiS, kwota refundowa-na podlega zwrotowi na rzecz nauczyciela.

§ 7

Studenci studiów zaocznych, wieczorowych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej w formie za-ocznej i wieczorowej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? za-j??.

 

§ 8

Op?at, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, § 3, § 4, § 5, § 7 niniejszego zarz?dze-nia nie pobiera si? od studentów studiów dziennych i zaocznych, przyj?tych na studia przed dniem 1 kwietnia 1991 r.

§ 9

1. Studiowanie w charakterze wolnego s?u-chacza na studiach dziennych, wieczoro-wych i zaocznych jest odp?atne.

2. Wysoko?? op?at okre?la za??cznik nr 4.

3. Terminy wniesienia op?at okre?laj? Uchwa?y Senatu UWM w Olsztynie Nr 25 i Nr 26 z dnia 6 grudnia 2002 roku z pó?niejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocz-nych.

 

§ 10

Na studiach dziennych, wieczorowych i za-ocznych pobiera si? jednorazow? zrycza?-towan? op?at?, z tytu?u wszelkiego rodza-ju przeniesie? - 500,00 - z?

a) przy zmianie formy studiów,

b) przy zmianie kierunku lub specjalno-?ci,

c) z innej uczelni.

Po wznowieniu studiów, studenta obowi?-zuje wniesienie op?aty:

a) za powtarzany przedmiot (powtarzane przedmioty) wed?ug zasad okre?lonych w § 2 pkt. 5,6,7,8,9,10 oraz w § 3 ust. 2, 3,4,5,6,7 oraz § 4 i § 5.

b) Za odrabianie ewentualnych ró?nic programowych wed?ug zasad okre?lo-nych w § 2 pkt. 4 oraz § 5.

Dokonywanie wszelkiego rodzaju przenie-sie? studentów pierwszego semestru stu-diów dziennych, wieczorowych i zaocz-nych, mo?e nast?pi?:

1) na studiach dziennych i wieczorowych - przed zako?czeniem trzeciego tygod-nia zaj?? dydaktycznych,

2) na studiach zaocznych - przed rozpo-cz?ciem zaj?? dydaktycznych, przewi-dzianych na drugim zje?dzie.

W przypadku przeniesienia studenta pierw-szego semestru ze studiów zaocznych lub wieczorowych na studia zaoczne lub wieczorowe, na poziomie wydzia?ów:

1) wniesiona przez kandydata kwota od-p?atno?ci za studia na wydziale rekru-tuj?cym zostaje przekazana na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego. Ró?nica w kwocie odp?atno?ci za studia powin-na by? uregulowana na wydziale przyjmuj?cym;

2) zrycza?towan? op?at? z tytu?u przenie-sienia, student wp?aca na rzecz wy-dzia?u rekrutuj?cego.

5. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów dziennych na studia wieczorowe lub zaoczne na po-ziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u rekrutuj?cego.

6. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów wieczoro-wych lub zaocznych na studia dzienne na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?a-ca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.

7. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru ze studiów dziennych na studia dzienne na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesie-nia, student wp?aca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.

 

§ 11

Wniesienie op?at wymienionych w §§ 2, 3, 4, 5, 6,7, 9 i § 10 ust. 1 i 2 jest warunkiem:

1) wpisania na semestr,

2) rozpocz?cia realizacji przedmiotu,

3) rozpocz?cia praktyki,

4) przyst?pienia do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Okre?lony zarz?dzeniem tryb wnoszenia op?at stosuje si? równie? w przypadku wznowienia studiów i wszelkiego rodzaju przeniesie?.

 

§ 12

W przypadkach rezygnacji z nauki w czasie trwania semestru - wniesione op?aty nie pod-legaj? zwrotowi .

 

§ 13

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na wniosek studenta (w przy-padku studentów studiów dziennych za-opiniowany ponadto przez wydzia?owy or-gan samorz?du studenckiego), dziekan mo-?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty w dwóch ratach z zachowaniem zasad:

1) uiszczenie I raty jest warunkiem wpisa-nia na semestr,

2) uiszczenie II raty powinno nast?pi? w trakcie semestru, przy czym warun-kiem przyst?pienia do sesji egzamina-cyjnej letniej lub zimowej jest okazanie dowodu op?aty II raty.

2. Studenci studiów wieczorowych i zaocznych b?d?cy pracownikami Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie realizuj?-cy kszta?cenie w Uniwersytecie, mog? ubiega? si? o obni?enie op?aty za studia do wysoko?ci 50% okre?lonej kwoty. Decy-zj? podejmuje dziekan wydzia?u, na którym realizowany jest kierunek studiów.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotycz? studen-tów studiów zaocznych wymienionych w § 2 pkt. 2.

4. Op?aty podlegaj? ?cis?ej ewidencji w dzie-kanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.

 

§ 14

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2003 roku.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 22

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie: utworzenia Zespo?u Audytu Wew-n?trznego i Kontroli Finansowej.

 

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z póz.zm.) oraz art.35 d. ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

W strukturze organizacyjnej administracji uczel-ni tworzy si? Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej podleg?y bezpo?rednio Rektorowi.

 

§ 2

Do zakresu dzia?ania Zespo?u nale?y w szczegól-no?ci:

1. Badanie i ocena zgodno?ci z obowi?zuj?cy-mi przepisami:

1) dowodów ksi?gowych oraz zapisów w ksi?gach rachunkowych,

2) systemu gromadzenia ?rodków publicz-nych i dysponowania nimi,

3) gospodarowania mieniem uczelni,

4) przestrzegania procedur funkcjonalnej kontroli wewn?trznej,

5) przeprowadzanie wst?pnej oceny celo-wo?ci dokonywania wydatków i zaci?-gania zobowi?za? finansowych,

6) stanu faktycznego ze stanem wyma-ganym: pobierania i gromadzenia ?rod-ków publicznych, zaci?gania zobowi?-za? finansowych i rzeczowych, wydat-kowania i rozliczania ?rodków publicz-nych, oraz gospodarowania rzeczowymi sk?adnikami maj?tkowymi,

7) efektywno?ci gospodarowania i zarz?-dzania ?rodkami finansowymi,

8) udzielania zamówie? publicznych,

9) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur, o których mowa ust. 1 pkt 4 i 5,

10) poprawnego prowadzenia obowi?zuj?cej sprawozdawczo?ci

11) innych zada? kontrolnych, zlecanych przez Rektora.

2. Wspó?udzia? w doskonaleniu funkcjonowa-nia struktur organizacyjnych uczelni po-przez:

1) opracowywanie zalece? pokontrolnych maj?cych na celu eliminowanie stwier-dzonych nieprawid?owo?ci,

2) inicjowanie wydawania przepisów wew-n?trznych i opiniowania ich projektów w zakresie usprawniania funkcjonowa-nia kontrolowanych rodzajów dzia?al-no?ci i struktur organizacyjnych.

3. Wspó?praca z zewn?trznymi instytucjami kontrolnymi i audytami zewn?trznymi.

4. Sposób i tryb przeprowadzania audytu wew-n?trznego i kontroli finansowej okre?la roz-porz?dzenie Ministra Finansów dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegó?owego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewn?-trznego. (Dz.U. Nr 111 poz. 973).

 

§ 3

1. Z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego za-rz?dzenia, w Biurze Rektora likwiduje si? Zespó? Kontroli Wewn?trznej. Dotychczaso-we zadania Zespo?u Kontroli Wewn?trznej przejmuje Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej.

2. Dyrektor Administracyjny spowoduje doko-nanie zmian w Regulaminie Organizacyj-nym Administracji wynikaj?cych z niniej-szego Zarz?dzenia.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 23

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 4 czerwca 2003 roku

w sprawie: zasad studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z po?n.zm.) i § 1 ust. 6 Regulaminu Studiów UWM w Ol-sztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym” - które stanowi? za??cznik 1 do niniejszego Zarz?dze-nia.

§ 2

Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem wieczorowym” – które stanowi? za??cznik 2 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3

Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym” – które stanowi? za??cznik 3 do niniejszego Zarz?dze-nia.

§ 4

Zasady studiowania w charakterze wol-nego s?uchacza, obowi?zuj? w roku aka-demickim 2003/2004.

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________Za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia Rektora Nr 23

z dnia 4 czerwca 2003 r.

 

Zasady studiowania

w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim

w Olsztynie

w charakterze wolnego s?uchacza

na studiach prowadzonych

systemem dziennym, w roku akademickim 2003/2004.

 

Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandy-dat, który:

a) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego, przyst?pi? do egza-minu, zda? egzamin wst?pny i nie zo-sta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;

b) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego (na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw) i nie zosta? przyj?ty na da-ny kierunek studiów z powodu braku miejsc lub uzyska? ?redni? ocen (na ?wiadectwie) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyj-nym poni?ej 3,0;

c) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?-cych) i nie zosta? przyj?ty na studia z powodu braku miejsc.

Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o?on? do Uczelnianej Komisji Rekruta-cyjnej.

Wolny s?uchacz ma prawo:

a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycz-nych,

b) uzyskiwania zalicze?,

c) zdawania egzaminów,

d) korzystania z biblioteki

Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do prze-strzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zda-nych egzaminów i zalicze? uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat. Nie otrzymuje równie? pomocy materialnej (stypendium, miejsca w domu studenckim, zapomogi, dop?aty do wy?ywienia w sto?ówce studen-ckiej).

Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.

Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.

Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje prawo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zaliczenie I semestru.

Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w ter-minie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku stu-diów.

Odbywanie studiów w charakterze wolne-go s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wynosi ....... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 25 sierpnia 2003 roku na konto danego wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wolny s?uchacz” i poda? nazw? wydzia?u. Powy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu 26 sierpnia 2003 roku.

Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie w termi-nie do 25 sierpnia 2003 roku. Potwier-dzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:*

a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym, w roku akademickim 2003/2004”, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.

b) Dowód wniesionej op?aty za studio-wanie w charakterze wolnego s?ucha-cza.

 

Przyjmuj? powy?sze zasady

i wyra?am zgod? na podj?cie studiów

w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................

(czytelny podpis wolnego s?uchacza)

Data: ........................................ 2003 rok

(miesi?c s?ownie)

P O U C Z E N I E

 

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie wy?ej wymienionych dokumentów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwa?a Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia dzienne i wieczorowe w Uniwersytecie w 2003 roku z po?n. zm.

Zarz?dzenie Nr 21 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie w roku akademickim 2003/2004.

_________________________________________Za??cznik Nr 2 do Zarz?dzenia Rektora Nr 23

z dnia 4 czerwca 2003 r.

 

Zasady studiowania

w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim

w Olsztynie

w charakterze wolnego s?uchacza

na studiach prowadzonych

systemem wieczorowym, w roku akademickim 2003/2004.

 

Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandy-dat, który:

a) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego, przyst?pi? do egza-minu, zda? egzamin wst?pny i nie zo-sta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;

b) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego (na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw) i nie zosta? przyj?ty na da-ny kierunek studiów z powodu braku miejsc lub uzyska? ?redni? ocen (na ?wiadectwie) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni-?ej 3.0;

c) Rektor podejmuje decyzj? o dopusz-czeniu do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o?on? do Uczelnianej Ko-misji Rekrutacyjnej.

Wolny s?uchacz ma prawo:

a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycz-nych,

b) uzyskiwania zalicze?,

c) zdawania egzaminów,

d) korzystania z biblioteki.

4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do prze-strzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zda-nych egzaminów i zalicze? uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat.

6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.

7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.

8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje pra-wo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zalicze-nie I semestru.

9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w termi-nie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku stu-diów.

10. Odbywanie studiów w charakterze wol-nego s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wy-nosi ........ z? i powinna by? wniesiona naj-pó?niej do 8 wrze?nia 2003 roku na konto wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wol-ny s?uchacz” i poda? nazw? wydzia?u. Po-wy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu 9 wrze?nia 2003 roku.

11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie w terminie do 8 wrze?nia 2003 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia-?u nast?puj?ce dokumenty:*

a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza” na studiach prowadzonych systemem wieczorowym, w roku akademickim 2003/2004”, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.

b) Dowód wniesionej op?aty za studiowa-nie w charakterze wolnego s?uchacza.

 

Przyjmuj? powy?sze zasady

i wyra?am zgod? na podj?cie studiów

w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................

(czytelny podpis wolnego s?uchacza)

Data: ........................................ 2003 rok

(miesi?c s?ownie)

P O U C Z E N I E

 

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie wy?ej wymienionych dokumentów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwa?a Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia dzienne i wieczorowe w Uniwersytecie w 2003 roku z pó?n. zm.

Zarz?dzenie Nr 21 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie w roku akademickim 2003/2004.

_________________________________________Za??cznik Nr 3 do Zarz?dzenia Rektora Nr 23

z dnia 4 czerwca 2003 r.

Zasady studiowania

w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim

w Olsztynie

w charakterze wolnego s?uchacza

na studiach prowadzonych

systemem zaocznym, w roku akademickim 2003/2004.

 

1. Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandy-dat, który:

a) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego, przyst?pi? do egza-minu, zda? egzamin wst?pny i nie zo-sta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;

b) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego (na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw) i nie zosta? przyj?ty na da-ny kierunek studiów z powodu braku miejsc;

c) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub z?o?y? egzamin wst?pny z wynikiem pozytywnym (na studiach magister-skich uzupe?niaj?cych) i nie zosta? przyj?ty na studia z powodu braku miejsc;

d) w przypadku kierunku prawo (na studiach magisterskich uzupe?niaj?-cych) - przyst?pi? do rankingu osta-tecznego wyniku studiów magister-skich kierunku administracja i nie zo-sta? przyj?ty na studia z powodu braku miejsc.

2. Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?u-chacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o-?on? do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-nej.

3. Wolny s?uchacz ma prawo:

a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycz-nych,

b) uzyskiwania zalicze?,

c) zdawania egzaminów,

d) korzystania z biblioteki.

4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do prze-strzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zda-nych egzaminów i zalicze? uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat.

6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przy-j?ty w poczet studentów II semestru. De-cyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.

7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.

8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje pra-wo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zalicze-nie I semestru.

9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w termi-nie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku stu-diów.

10. Odbywanie studiów w charakterze wol-nego s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wy-nosi ......... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 8 wrze?nia 2003 roku na konto wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopi-sek: „wolny s?uchacz” i poda? nazw? wy-dzia?u. Powy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu 9 wrze?nia 2003 roku.

11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie w terminie do 8 wrze?nia 2003 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia-?u nast?puj?ce dokumenty:*

a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym, w roku akademickim 2003/2004”, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.

b) Dowód wniesionej op?aty za studiowa-nie w charakterze wolnego s?uchacza.

 

Przyjmuj? powy?sze zasady

i wyra?am zgod? na podj?cie studiów

w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................

(czytelny podpis wolnego s?uchacza)

Data: ........................................ 2003 rok

(miesi?c s?ownie)

 

P O U C Z E N I E

 

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie wy?ej wymienionych dokumentów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwa?a Nr 26 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2003 roku z pó?n. zm.

Zarz?dzenie Nr 21 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004.

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 24

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 6 czerwca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?n.zm.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 25

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Pozyskiwanie ?rodków unijnych dla rozwoju regionalnego”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Stu-dia Podyplomowe w zakresie: „Pozyski-wanie ?rodków unijnych dla rozwoju re-gionalnego”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?n.zm.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 26

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Ekonomia w biznesie ”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Stu-dia Podyplomowe w zakresie: „Ekonomia w biznesie”.

2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?n.zm.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Zarz?dzenie Nr 27

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2003 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplo-mowych w zakresie: „Profilaktyka Uzale?-nie?” na „Profilaktyka i Terapia Uzale?-nie?”.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Peda-gogiki i Wychowania Artystycznego z dnia 21 marca 2003 roku, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Pedagogiki i Wychowania Artysty-cznego Studiów Podyplomowych w za-kresie: „Profilaktyka uzale?nie?”.

2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplo-mowe w zakresie: „Profilaktyka i Tera-pia Uzale?nie?”.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Decyzje Rektora

Decyzja Nr 6

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eks-ternistycznych w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/2004.

 

Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65.poz. 383 z po?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubie-gaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dzien-nych, wieczorowych, zaocznych i eksternisty-cznych w roku akademickim 2003/2004 w kwocie:

80,00 z? (osiemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje sprawdzian uzdolnie? artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakre-sie sztuk plastycznych, edukacja artysty-czna w zakresie sztuki muzycznej.

75,00 z? (siedemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

 

§ 2

Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na konto Uniwersy-tetu: UWM w Olsztynie, Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie, na ra-chunek konta wg wydzia?ów:

a) 42 10203541 1011428882 (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t),

b) 15 10203541 1011428883 (Wydzia? Biologii),

c) 85 10203541 1011428884 (Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzen-nej),

d) 58 10203541 1011428885 (Wydzia? Humanistyczny),

e) 31 10203541 1011428886 (Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej),

f) 04 10203541 1011428887 (Wydzia? Nauk Technicznych),

g) 74 10203541 1011428888 (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci),

h) 47 10203541 1011428889 (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa),

i) 72 10203541 10114288810 (Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artysty-cznego),

j) 45 10203541 10114288811 (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnic-twa),

k) 18 10203541 10114288812 (Wydzia? Teologii),

l) 88 10203541 10114288813 (Wydzia? Zarz?dzania),

m) 61 10203541 10114288814 (Wydzia? Matematyki i Informatyki),

n) 34 10203541 10114288815 (Wydzia? Prawa i Administracji)

(z dopiskiem tytu?u wp?aty i nazwy wydzia-?u) – w urz?dzie pocztowym, banku lub bez-po?rednio w kasie Uniwersytetu.

Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Decyzja Nr 7

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie wynagradzania spo?ecznych inspektorów pracy.

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 365 z pó?.zm.), art. 15 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o spo-?ecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35 poz 163 z pó?.zm.), Protokó?u uzgodnie? ze zwi?zkami zawodowymi z dnia 13 maja 2003 roku, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Spo?eczni Inspektorzy Pracy za wykony-wane czynno?ci otrzymuj? miesi?czne zrycza?towane wynagrodzenie:

1) Uczelniany Spo?eczny Inspektor Pra-cy - w wysoko?ci 400 z?;

2) Spo?eczni Inspektorzy Pracy z wy-dzia?ów: Bioin?ynierii Zwierz?t, Bio-logii, Geodezji i Gospodarki Prze-strzennej, Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Medycyny Weterynaryj-nej, Nauk Technicznych, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Biblioteki G?ównej oraz Administracji i Obs?ugi - w wysoko?-ci 200 z?;

3) Spo?eczni Inspektorzy Pracy z wy-dzia?ów: Humanistycznego, Matema-tyki i Informatyki, Pedagogiki i Wy-chowania Artystycznego, Prawa i Ad-ministracji, Teologii, Zarz?dzania, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - w wysoko?ci 170 z?.

 

§ 2

Uczelniany Spo?eczny Inspektor Pracy przekazuje co miesi?c do Sekcji P?ac za-akceptowane przez Rektora imienne listy osób uprawnionych do wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

Traci moc Decyzja nr 11 z 20 listopada 1999 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania z moc? od 1 kwietnia 2003 roku.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Decyzja Nr 8

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie: ramowej organizacji roku aka-demickiego 2003/2004 na studiach dzien-nych, wieczorowych, zaocznych.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?ce-go za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM w Olsztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? ramow? organizacj? roku akade-mickiego 2003/2004, jak w za??czniku do ni-niejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza si? inne terminy sesji egzamina-cyjnych ustalone przez kierownictwa wydzia-?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2003 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

Za??cznik Nr 1 do Decyzji Rektora Nr 8

z dnia 28 maja 2003 r.

Ramowa organizacja

roku akademickiego 2003/2004

na studiach dziennych, wieczorowych

i zaocznych

Semestr

Data

Uczelniana i wydzia?owe

inauguracje roku akademickiego

29.09. – 30.09.2003 r.

-1.10.2003r.

se-mestr

zimo-wy

zaj?cia dydaktyczne

2.10.2003r.

– 20.12.2003r.*

wakacje zimowe

22.12.2003r.

– 3.01.2004r.

zaj?cia dydaktyczne

5.01.2004r.

- 24.01.2004r.

sesja egzaminacyjna zimowa

26.01.2004r.

- 7.02.2004r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

9.02.2004r.

- 14.02.2004r.

se-mestr

letni

zaj?cia dydaktyczne

16.02.2004r.

- 7.04.2004r.

wakacje wiosenne

8.04.2004r.

- 14.04.2004r.

zaj?cia dydaktyczne

15.04.2004r.

- 4.06.2004r.

sesja egzaminacyjna letnia

5.06.2004r.

- 18.06.2004r.

wakacje, praktyki wakacyjne

19.06.2004r.

- 24.09.2004r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

1.09.2004r.

- 14.09.2004r.

* w tym 10.11.2003 r. (poniedzia?ek) – dzie? rektorski

_________________________________________

 

Decyzja Nr 9

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 czerwca 2003 roku

w sprawie: wynagradzania cz?onków Uczel-nianej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?on-ków Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stosownie do rozpo-rz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej 26 wrze?nia 2001 roku w sprawie warunków wy-nagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowni-ków uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz.1182.), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2003/2004 roku, przys?ugu-je wynagrodzenie:

1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób

Przewodnicz?cy - 332,00 z?

Sekretarz - 299,00 z?

pozostali cz?onkowie - 133,00 z?

2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

przewodnicz?cy - 631,00 z?

sekretarz - 568,00 z?

pozostali cz?onkowie - 252,00 z?

3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

przewodnicz?cy - 931,00 z?.

sekretarz - 838,00 z?

pozostali cz?onkowie - 372,00 z?

 

§ 2

Nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach Wydzia?owej (Kierunkowej) Komi-sji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2003/2004 roku, przys?uguje wynagrodzenie:

1. przy liczbie kandydatów do 200 osób

przewodnicz?cy - 332,00 z?

sekretarz - 299,00 z?

pozostali cz?onkowie - 133,00 z?

2. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

przewodnicz?cy - 631,00 z?

sekretarz - 568,00 z?

pozostali cz?onkowie - 252,00 z?

3. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

przewodnicz?cy - 931,00 z?.

sekretarz - 838,00 z?

pozostali cz?onkowie - 372,00 z?

 

§ 3

W przypadku powo?ania drugiego sekretarza Wydzia?owej lub Kierunkowej Komisji Rekru-tacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 oraz § 9.

 

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifika-cyjnego (z?o?yli dokumenty).

 

§ 5

1 Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunkach: matematyka, filo-logia polska oraz pracy pisemnej testowej na kierunku filologia, sp. filologia germa?-ska, sp. filologia angielska, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:

1) przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac - 332,00 z?;

2) przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac - 631,00 z?;

3) przy liczbie – powy?ej 50 sprawdzo-nych prac - 931,00 z?.

2. Za sprawdzenie pracy pisemnej - testowej jednego kandydata na pozosta?ych kierun-kach studiów, egzaminator otrzymuje wy-nagrodzenie w wysoko?ci:

1) przy liczbie - do 50 sprawdzonych prac - 332,00 z?;

2) przy liczbie 51 - 100 sprawdzonych prac - 631,00 z?;

3) przy liczbie – powy?ej 100 spraw-dzonych prac 931,00 z?.

3. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pi-semnej przez kilku egzaminatorów, ich ??-czne wynagrodzenie nie mo?e by? wy?sze od okre?lonego dla danego przedzia?u.

 

 

§ 6

1. Za przeprowadzenie egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej ka?dego kandy-data egzaminator otrzymuje wynagrodze-nie w wysoko?ci:

1) przy liczbie - do 25 przeprowadz. egzaminów (ustnego lub rozm. kwalifik.) - 332,00 z?;

2) przy liczbie 26-50 przeprowadz. egzaminów (ustnego lub rozm. kwalifik.) - 631,00 z?;

3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowadz. egzam. (ustnego lub rozm. kwalifik.) - 931,00 z?.

2. Wynagrodzenie to mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi pro-wadz?cemu egzamin lub rozmow? z dane-go przedmiotu, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.

 

§ 7

1. Za przeprowadzenie egzaminu z umie-j?tno?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci:

1) przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 332,00 z?;

2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 631,00 z?;

3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowa-dzonych egzaminów praktycznych - 931,00 z?.

 

§ 8

Egzaminator bior?cy równocze?nie udzia? w pracach Uczelnianej lub Wydzia?owej (Kie-runkowej) Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wy?sze) z wynagrodze? wymie-nionych w § 1, § 2, § 4, § 5, §6, § 7.

§ 9

Cz?onkowie Uczelnianej i Wydzia?owej (Kie-runkowej) Komisji Rekrutacyjnej nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wyna-grodzenie rycza?towe za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrze?eniem, ?e prace te nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wyko-nywane poza obowi?zuj?cym pracownika wy-miarem czasu pracy. Wynagrodzenie wyp?aca-ne jest w formie dodatku z art. 117a ustawy o szkolnictwie wy?szym z dnia 12 wrze?nia 1990 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.). Wykaz osób uprawnionych do tego wynagro-dzenia przedk?ada Przewodnicz?cy Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz zatwierdza dziekan wy-dzia?u.

 

§ 10

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 3866 razy (w tym z UWM 285 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa